kharazm
30 آبان 1401 - 11:00

رسانه در حوزه حاکمیت باید به جایگاه اصلی خود بازگردد

سخنگوی دولت با بیان اینکه رسانه در حوزه حاکمیت باید به جایگاه اصلی خود بازگردد، تصریح کرد: قطعاً ارزش‌گذاری عملکرد رسانه‌ای دولت بر اساس تعریف مضیق ساختاری اشتباه است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی در نشست تخصصی با روسای دانشکده‌ها و پژوهشگاه‌های حوزه ارتباطات و رسانه با بیان این جمله که «رسانه در حوزه حاکمیت باید به جایگاه اصلی خود بازگردد»، تصریح کرد: انتظار از رسانه این است که پیشرو باشد نه پیرو. فعال باشد نه منفعل. رسانه باید به نوعی برنامه‌ریز و طراح خودش باشد نه اینکه اتفاقی بیفتد و بعد از آن پشت سر ماجرا حرکت کند و بگوید که چه باید کرد. خبرگزاری مهرو رسانهرسانهرسانهماجرا حرکتوی با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی تاثیرگذاری مجموعه رسانه‌ای دولت گفت: مفهوم مضیق از عملکرد تیم رسانه‌ای دولت می‌تواند ناظر بر ساختارها و رسانه‌های وابسته باشد. در حالی که در یک مفهوم موسع، عملکرد رسانه‌ای دولت شامل کل اجزای دولت اعم از تیم رسانه‌ای و سایر عوامل اجرایی می‌شود. اتفاقاً در بسیاری از مواقع ارزش‌گذاری در خصوص عملکرد مثبت یا منفی رسانه‌ای دولت ناظر بر همین تعریف مضیق است. مختلفمضیقموسعدر خصوصمضیقسخنگوی دولت افزود: قطعاً ارزش‌گذاری عملکرد رسانه‌ای دولت بر اساس تعریف مضیق ساختاری اشتباه است. ساختارها بخشی از ماجرا هستند. اما شما اساتید رسانه می‌توانید هم در این دولت و هم در دولت گذشته وزیری را در ذهن متبادر کنید که عملکرد رسانه‌ای موفقی داشته و یا وزیری که عملکرد رسانه‌ای او نزد افکار عمومی ناموفق بوده است. در حالی که ساختار همان ساختار و رسانه‌های دولت هم همان‌ها هستند. بنابراین بخش مهمی از عملکرد رسانه‌ای دولت به ذهنیت مدیر و آشنایی او به رسانه ارتباط دارد. بر اساسمضیقموفقیبهادری جهرمی تاکید کرد: برای نقش‌آفرینی در ساختار و عملکرد رسانه‌ای دولت، تمرکز اصلی بر فعال‌سازی همه بازیگران حاکمیت نه فقط متولیان رسانه‌های دولت باشد. باید با ابزارهای حکمرانی برای مدیریت و فعال‌سازی همه بازیگران در جهت اقناع‌سازی رسانه‌ای استفاده کنیم. این یعنی گرفتار تعریف مضیق از عملکرد رسانه‌ای دولت نشویم. مضیقسخنگوی دولت با مبارک دانستن اشتراک دیدگاه‌های مدیران اجرایی و اهل رسانه با نظرات اساتید علوم ارتباط در خصوص چالش‌ها و اولویت‌های جایگاه رسانه در حکمرانی گفت: باید برای تحول در نظام رسانه‌ای کشور مدیران و مسئولان را از این اشتراک نظر و صدای واحد آگاه کرد. در این نشست که تحت عنوان «الزامات تحول در ساختار و عملکرد ارتباطی و رسانه‌ای دولت» برگزار شد، استادان و روسای دانشکده‌ها و پژوهشگاه‌های حوزه ارتباطات و رسانه به بیان نظرات خود پرداختند. دانستندر خصوصرسانهرسانهرسانهو رسانه
منبع: مهر
شناسه خبر: 870611