kharazm

آخرین اخبار در مورد ازدواج مجدد

زن مطلقه چه شرایطی برای ازدواج باید داشته باشد؟

بر خلاف باورهای نادرست عمومی ‌همان‌طور که مرد پس از فوت همسرش یا جدایی زندگی مشترک حق دارد با دیگری ازدواج کند برابر شرع و قانون مدنی، زن نیز از چنین حقی برخوردار است. شرایط ازدواج زن مطلقه از ما بسیار پرسیده می‌شود. در عمل می‌بینیم که به واسطه وجود برخی سنت‌های غلط یا برداشت‌های نادرست از قوانین شرعی زنان ایرانی از تشکیل مجدد خانواده پرهیز می‌کنند حال آن‌که همانند مرد، زن نیز با رعایت شرایط خاص پ ...